O nama

Zajednica sportova PGŽ formirana je temeljem Zakona o sportu i Zakonu o udrugama RH. Osnovana je 1997. godine. Ciljevi Zajednice sportova definirani su Zakonom o sportu i Statutom Zajednice.

Zajednica sportova PGŽ je zajednica sportskih udruga i saveza u koje se mogu udružiti Udruge-Klubovi, Savezi i gradske Zajednice sportova sa područja Primorsko-goranske županije, te ostale pravne osobe čija je djelatnost od značenja i interesa za sport u županiji i učenički i studentski klubovi (savezi) osnovani u skladu s posebnim propisima. Zajednica svojim Statutom određuje ustrojstvo i način rada, članstvo, te druga pitanja u svezi s djelokrugom i zadaćama od značenja za promicanje športa.

  • Cilj je Zajednice da svojim djelovanjem pridonosi:
  • razvitku i promicanju sporta na području Županije,
  • poticanju vrhunskog sportskog stvaralaštva i stvaranju uvjeta za postizanje vrhunskih sportskih dometa,
  • razvitku sportskih aktivnosti djece i mladeži, te sportsko-rekreacijskih aktivnosti građana i invalidnih osoba,
  • promicanju odgojnih funkcija sporta, fair playa, razumijevanja, tolerancije i odgovornosti kroz bavljenje sportom
  • širenju olimpijskih ideala i jačanju olimpijskog pokreta.

U ostvarivanju svojih ciljeva ZS PGŽ ima zadaću da u svom djelokrugu utvrđuje i ostvaruje politikupromicanja sporta na području županije, potiče i promiče svekoliki sport, osobito sport djece imladeži, usklađuje aktivnost svojih članica, objedinjuje i usklađuje programe sporta te izrađuje prijedlog programa javnih potreba u sportu i skrbi o njegovom ostvarivanju, skrbi o vrhunskim sportašima te sudjeluje u stvaranju uvjeta za njihovu pripremu za olimpijske igre, svjetska i evropska prvenstva te druga međunarodna natjecanja, sudjeluje u ostvarivanju programa i politike Hrvatskog olimpijskog odbora, sudjeluje u unapređivanju stručnog rada i skrbi o osposobljavanju stručnih djelatnika, obavlja i druge poslove i zadaće određene zakonom, pravilima Hrvatskog olimpijskog odbora i Statutom ZS PGŽ te provodi aktivnosti sukladno Planu razvoja sporta PGŽ 2022. - 2027.